bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zapytania ofertowe2020

2020-03-23

Wynik zapytanie cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na serwer bazodanowy z licencjami CAL, 3 urządzenia wielofunkcyjne.

2020-02-27

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na serwer bazodanowy z licencjami CAL,  3 urządzenia wielofunkcyjne
według załączonej specyfikacji.


2020-02-27

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro do zapytania cenowowego tonerów, bębnów, tuszy i obsługi serwisowwj na 2020 rok.

2020-01-31

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym w trybie poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r poz. 1843 ze zm.) zgodnie z art.4 ust.8 o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej tonerów, bębnów, tuszy i obsługę serwisową w 2020 roku według załączonych arkuszy i objaśnień.20192019-09-05

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro  do zapytania MOPR.07.2019 na roczną kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim oraz na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji.

2019-08-28

Wyjaśnienie do zapytania MOPR.07.2019 na roczną kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim oraz na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji.

2019-08-26

Wyjaśnienie do zapytania MOPR.07.2019 na roczną kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim oraz na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji.

2019-08-22

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro


W związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym w trybie poza ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986 ) zgodnie z art.4 ust.8 o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającego wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej (cena netto + wysokość podatku VAT) wykonania zamówienia obejmującego:
roczną kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych –zwanym dalej RODO, ustawy o ochronie danych osobowych – zwanej dalej UODO;
• przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, audytu bezpieczeństwa informacji zgodnie z §20 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w tym opracowanie raportu zawierającego wnioski i rekomendacje.


3. 2019-04-08

3. 2019-03-27

W związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym w trybie poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986 ) zgodnie z art.4 ust.8 o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej (cena netto + wysokość podatku VAT) wykonania zamówienia obejmującego dostarczenie następującego sprzętu komputerowego:
• 4 sztuk notebooków z akcesoriami,
• 8 sztuk komputerów z oprogramowaniem i akcesoriami,
• 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych


2. 2019-04-04

2. 2019-03-22

W związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym w trybie poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986 ) zgodnie z art.4 ust.8 o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej (cena netto + wysokość podatku VAT) wykonania zamówienia obejmującego dostarczenie systemu bezpieczeństwa i jego wdrożenie


1. 2019-04-02

1. 2019-03-18

Na: Usługi przeprowadzenia wyjazdów edukacyjno-krajoznawczych/wycieczek w ramach projektu „Podaruj Radość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, ,Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

- prowadzone zgodnie z pkt 6.5.1. wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi postępowania w rozumieniu Ustawy PZP.
Opublikował: Paweł Kręgiel
Publikacja dnia: 23.03.2020
Podpisał: Grzegorz Kędziora
Dokument z dnia: 18.03.2019
Dokument oglądany razy: 981