bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informację o przetwarzanych danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim


Informacja o osobie pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Pan Marcin Tynda - Inspektor Ochrony Danych

kontakt:  telefoniczny. 504 112 162

email: iod@mopr.piotrkow.pl

formularz kontaktowy na stronie Ośrodka www.mopr.piotrkow.pl


Klauzula informacyjna o przetwarzanych danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


I. Administrator danych osobowych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Adama Próchnika 34 - jest Administratorem PaniPana danych osobowych przetwarzanych w związku z celami określonymi w punkcie III.


II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.mopr.piotrkow.pl; pod e-mailem iod@mopr.piotrkow.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.


III. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/celach:
    1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
     2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
     3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania PaniPana danych osobowych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać PaniPana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec PanaPani interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


V. Okres przechowywania danych
PaniPana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z decyzją, czyli przez 10+1 lat od końca roku, w którym wygasła decyzja, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla decyzji kończących się w danym roku.


VI. Odbiorcy danych
Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa


VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje PaniPanu:

  • a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • e) prawo do przenoszenia danych;
  • f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
telefon: 22 860 70 86


VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosków.


IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie analizy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany.Opublikował: Paweł Kręgiel
Publikacja dnia: 05.10.2018
Podpisał: Paweł Kręgiel
Dokument z dnia: 20.11.2013
Dokument oglądany razy: 759